entry level remote data analyst salary. nz/geizfg/pegatron-v